پادشاه جدید تایلند و کابوسی برای مردم تایلند

ادشاه محبوب تایلند از دنیا رفت و پادشاه جدید تایلند، کابوسی برای مردم تایلند شده است. کابوسی که همواره تایلندی ها از آن می ترسیدند. حتی در دورانی که تایلند در دیکتاتوی به سر می برد و حکومت نظامی در این کشور برقرار بود مردم تایلند بیشتر از اینکه از گلوله و آتش و خون بترسند از وخامت حال شاه محبوب خود و از مصیبتی که قرار بود پس از شاه بر آنها نازل شود و از ولیعهدی که قرار بود پس از شاه بر تخت سلطنت بنشینند می ترسیدند.

هر اندازه که شاه فقید تایلند در طول هفتاد سال سلطنت خود سلطان قلب های تایلندی ها شده بود فرزندش Vajiralongkorn منفور مردم تایلند است و مردم تایلند برای این نفرت خود نیز دلیل دارند. تور تایلند ولیعهد بر خلاف پدر رئوف نیست و در دورانی که در تایلند کودتا شده بود و تایلند در دست دیکتاتورها بود ولیعهد با دیکتاتورها دست در یک کاسه داشت و البته هرگز نتوانسته است دل مردم تایلند را به دست آورد.

بد نیست بدانید تایلند کشور کودتاهاست و هر چند سال یک بار کودتایی در این کشور به وقوع پیوسته است و مدام قدرت بین دیکتاتورها و مدافعان آزادی دست به دست شده است و در طول این کشمکش ها ولیعهد همواره با دیکتاتورها بوده است و از این نظر مردم از این فرد ترس توام با نفرت در دل دارند.

تایلند اگرچه در اذهان عمومی به بی بند و باری معروف است ولی زمانی که ویدئویی از ولیعهد در اینترنت منتشر شد که در آن ولیعهد با لباس شنا در بغل استخر مشغول دود کردن سیگار برگ می باشد و همسرش نیز با لباس نامناسب در کنار وی می باشد انزجار مردم تایلند از وی به این خاطر که عرف خانواده ی سلطنتی در تایلند را رعایت نکرده است بیشتر شد.

نفرت مردم تایلند از ولیعهد و ترس از دیکتاتوری این جانشین پادشاه که پس از نشستن بر تخت سلطنت ممکن است در تایلند رقم بزند سبب شد تا زمزمه های جانشینی دختر شاه و خواهر این ولیعهد مطرح گردد هر چند تا به امروز هیچ شاه زنی بر تایلند حکومت نکرده بود و همین زمزمه ها نیز سبب شد تا به گفته ی مردم تایلند ولیعهد نقشه شوم کشتن خواهر خود را کشیده و حتی سعی در کشتن وی کند که البته نقشه ناکام ماند و ولیعهد بیش از پیش منفور مردم تایلند گردید.

سلطنت و مقام متاع کثیفی است که همواره آغشته به خون و آلوده به خون برادر و پدر و مادر و خواهر بوده است. بد نیست بدانید همین پادشاهی که هفتاد سال سلطنت کرد و چند روز قبل در شرایطی که سلطان قلب های تایلندی ها بود از دنیا رفت سلطنت را از برادر خود گرفته بود در حالی که شاه قبلی در بستر خود و با گلوله ای که بر سر وی شلیک شده بود از دنیا رفته بود و اینکه چه کسی این قتل را انجام داده است هرگز روشن نشد و طبیعی ترین و محتمل ترین گمانی که به ذهن می رسد که ذی نفع مرگ شاه قبلی دست در این عمل کثیف داشته باشد و …!

به هر حال شاه تایلند درگذشت و اکنون همین چهره ی منفور که سابقه همدستی با دیکتاتورها و سابقه ی رعایت نکردن شئونات زندگی سلطنتی و سابقه ی سوء قصد به جان خواهر خود را داشته است قرار است بر تت سلطنت تایلند جلوس کند و نه تنها مردم تایلند نگران آینده ی خود و کشور خود هستند و پیش بینی بازگشت دیکتاتوری شدید را می کنند بلکه جهان نیز آینده ی روشنی را برای تایلند متصور نیست و جالب است بدانید که ایران پس از انقلاب برای نخستین بار در سطح رئیس جمهور با تایلند ارتباط برقرار کرد و تمایل به افزایش مناسبات گرفت ولی گویا کمی دیر کرده بود.