سیاست کشور تایلند

سیاست تایلند در تئوری است که هنوز یک سلطنت مشروطه، با پادشاه به عنوان یک رئیس بسیار بسیار محترم و مورد احترام از دولت، اما کودتاهای نظامی وجود داشته تکرار شده است و از سال 2016، این کشور با یک دیکتاتور نظامی، که اجازه می دهد تا بدون مخالفان سیاسی سازمان یافته اجرا . پیش نویس قانون اساسی جدید تا حد زیادی قدرت دولت منتخب را محدود کند. در عمل، نقش پادشاه تشریفاتی است، با نخست وزیر برگزاری ترین مقام در دولت است. آفر تور تایلند با این حال، شاه و خانواده سلطنتی هنوز هم توسط قوانین سفت و سخت اهانت به مقام سلطنت، که تصریح زندان طولانی برای هیچکس به جرم توهین به پادشاه و یا هر عضو دیگر خانواده سلطنتی محافظت می شود. این می تواند شامل جوک ها و یا حتی مراجع بسیار غیر مستقیم